leveringsvoorwaarden

/leveringsvoorwaarden
leveringsvoorwaarden2018-11-29T15:53:31+00:00

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Financieel dienstverlener.:

Kendall Mason B.V.

Loosdrechtse bos 13

1213 RH Hilversum

Postbus 1546, 1200 BM Hilversum

KvK 32090029

info@kendallmason.nl

www.kendallmason.nl

Hierna te noemen: “Kendall Mason”.

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Kendall Mason enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:

De door opdrachtgever aan Kendall Mason verstrekte opdracht om op basis van execution only, advisering of middels bemiddeling een financieel product af te sluiten.

1.4 Financieel Product:

De verzekering waarover Kendall Mason middels advisering en/of bij de afsluiting eventueel zal bemiddelen. Bij execution only betreft dit de verzekering die zonder advies tot stand is gekomen.

1.5 Financiële Instelling:

De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Verwijzingen naar artikelnummers in onderstaande tekst hebben betrekking op onderhavige algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Kendall Mason wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Kendall Mason een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Kendall Mason is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd. In dezen zullen reeds verrichte werkzaamheden in beginsel niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.2 Alle aan Kendall Mason verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Kendall Mason en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Kendall Mason werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan Kendall Mason verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Kendall Mason, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Kendall Mason opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen

als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Kendall Mason en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Kendall Mason werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Kendall Mason zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Kendall Mason

3.1 Door Kendall Mason namens een Financiële Instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2 Aan door Kendall Mason gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de premielasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Kendall Mason een definitieve berekening van de premielasten verschaffen.

3.3 Door Kendall Mason aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Kendall Mason een definitieve berekening van de premielasten verschaffen.

Artikel 4: communicatie

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Kendall Mason heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Kendall Mason heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Kendall Mason verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Kendall Mason gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Kendall Mason het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Kendall Mason heeft bekend gemaakt, mag Kendall Mason erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 Het voor haar dienstverlening aan Kendall Mason toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen, uurtarief of er kan een vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

5.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Kendall Mason is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Kendall Mason beïnvloeden.

5.3 Facturen van Kendall Mason dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Kendall Mason voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.4 Voor zover een Financiële Instelling premies aan opdrachtgever in rekening brengt, dient opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

5.5 Verrekening door Opdrachtgever van door Kendall Mason voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Kendall Mason uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5.6 Indien opdrachtgever de door Kendall Mason in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Kendall Mason te voldoen kan Kendall Mason de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

5.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Kendall Mason aanleiding geeft, is Kendall Mason bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 6: Informatie van opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Kendall Mason die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de bedrijfssituatie of de persoonlijke (gezins-) situatie, dat Kendall Mason haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

6.2 Kendall Mason kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Kendall Mason zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Kendall Mason bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Kendall Mason is daarnaast niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen die dit niet informeren heeft voor de bestaande financiële producten.

6.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Kendall Mason verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Kendall Mason

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Kendall Mason alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag van de gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van € 50.000. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kendall Mason in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Kendall Mason alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000. Indien Kendall Mason geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Kendall Mason en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie met een maximum van € 50.000.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Kendall Mason is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Kendall Mason is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Kendall Mason gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Kendall Mason kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Kendall Mason is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Kendall Mason verzonden (email)berichten Kendall Mason niet hebben bereikt.

7.7 Kendall Mason is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Kendall Mason, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Kendall Mason voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Kendall Mason indien Kendall Mason zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Kendall Mason is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Kendall Mason redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Kendall Mason ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Kendall Mason geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Kendall Mason kan worden gevergd.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Door opdrachtgever aan Kendall Mason verstrekte persoonsgegevens zullen door Kendall Mason niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Kendall Mason op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Kendall Mason, zal Kendall Mason de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Klachteninstituut

10.1 Kendall Mason is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.001960.

Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voorgelegd worden aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter te Utrecht.

10.2 Eventuele kosten van inschakeling van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening komen voor rekening van de partij welke hiertoe het initiatief neemt.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Klachten met betrekking tot door Kendall Mason verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Kendall Mason, te worden ingediend bij Kendall Mason. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Kendall Mason verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Diversen

12.1 Op alle door Kendall Mason uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Kendall Mason en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Kendall Mason slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Kendall Mason en opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

12.5 Kendall Mason is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Kendall Mason tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Kendall Mason genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.